Danh sách nhóm ưu tiên

STT Ngày lập nhóm Nhóm Số lượng thành viên Thao tác
1 20/04/2021 SB1 5 Danh sách nhóm Xoá nhóm
2 20/04/2021 VIP1 7 Danh sách nhóm Xoá nhóm
3 19/04/2021 UT_TEST 2 Danh sách nhóm Xoá nhóm
  • 1