Danh sách nhóm ưu tiên

STT Ngày lập nhóm Nhóm Số lượng thành viên Thao tác
1 03/12/2021 SUPER_VIP 0 Danh sách nhóm Xoá nhóm
2 30/11/2021 VIP 1 10 Danh sách nhóm Xoá nhóm
3 30/11/2021 Demo 1 0 Danh sách nhóm Xoá nhóm
  • 1