Tạo chiến dịch

STT Tên chiến dịch Lọai chuyến Tạo mã giảm giá Xuất excel Lựa chọn